Jesteś w: Strona główna » Informacje » Społeczna Inspekcja Pracy

 

  Wybory SIP 2019 r.     Informacja dla prezesów ognisk

W związku z kończąca się kadencją Społecznych Inspektorów Pracy, w dniach od 9 wrzesnia do 18 października 2019 r. w szkołach i placówkach objętych działaniem ZNP Kraków - Podgórze odbędą się wybory SIP. Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia wyborów znajdują się w zakładce - "pliki do pobrania" .

------------------------------------------------------------------------------------------------

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną kierowaną przez związki zawodowe mającą na celu systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność społecznej inspekcji pracy jest ustawa z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r. nr 35, poz. 163 z póź. zm.). Innym aktem prawnym, w którym znajdują się uregulowania dotyczące działalności społecznej inspekcji pracy jest ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz.94 z póź. zm.). " Społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje społeczna inspekcja pracy" (art. 18.5 par. 1 Kp).

                                 

ZAKŁADOWY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

w placówkach objętych działaniem ZNP Kraków - Podgórze:

Janusz Głowacz

 

e-mail: sip.podgorze@gmail.com

 

Kodeks pracy./

Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy.

Wytyczne do działalności SIP.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Protokół ustalenia okoliczności wypadku.

Rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach. /

Rozporządzenie MOiPS w sprawie ogólnych przepisów bhp.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najważniejszych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

 
Projektowanie stron Kraków