Emeryci i renciści byli nauczyciele mają prawo korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zdecydowana większość podgórskich placówek oświatowych posiada scentralizowany  ZFŚS przy Miejskim Centrum Obsługi Oświaty.

Regulamin Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych został opracowany w uzgodnieniu  z zakładowymi organizacjami związkowymi. tutaj

Zgodnie z tym regulaminem były nauczyciel emeryt , rencista może otrzymać następujące świadczenia:

  • raz w roku dofinansowanie do wczasów "pod gruszą" lub wczasów leczniczych lub wczasów zorganizowanych (na podstawie faktury)
  • raz w roku zapomogę zdrowotną ( na podstawie zaświadczenia lekarskiego)
  • raz w roku zapomogę socjalną (na podstawie zaświadczenie o dochodach)
  • dwa razy w roku dofinansowanie do wycieczki (na podstawie faktury) 
  • raz w miesiącu dofinansowanie do kina lub teatru (wg. zbiorowej listy)
  • raz na cztery lata zwrotną pożyczkę mieszkaniową w wysokości do12 tyś. zł.

Świadczenia te przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej w wysokości zależnej od sytuacji  życiowej,  rodzinnej, oraz materialnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana zapomoga losowa. (pożar, powódź, kradzież)

 
Projektowanie stron Kraków